งานด้าน Sex

เหตุใดเราควร VS ไม่ควรสนับสนุนอาชีพ “Sex Workers” ในประเทศไทย

                จากประเด็นที่สังคมเริ่มมีการพูดถึงในอาชีพกลุ่ม  Sex Workers  หรือกลุ่มตอบสนองความต้องการทางเพศ  เช่น  ขายบริการ  บริการนวดและนาบ  อีกทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นอารมณ์  ตอบสนองทางเพศของลูกค้า  จะยังเป็นที่ถกเถียงกันมากในสังคมไทย  บางกลุ่มก็มองว่าอาชีพเหล่านี้ก็เป็นอาชีพที่โกยรายได้เข้ามาในประเทศ  แต่อีกกลุ่มมองว่าอาชีพกลุ่ม  SexWorkersจะยังเป็นอาชีพที่อันตราย  เสี่ยงต่อปิดบังเรื่องผิดกฎหมายเข้าด้วยหรือเปล่า